loader

בית הכרם - מתנ"ס זיו ומרקס

רחוב הרצל 137, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
שני 09:00 אהובה אלחנתי מתאים לכולם כניסה מרחוב אהרונוב.
רביעי 18:45 קרן ארבל מתאים לכולם
רביעי 20:00 קרן ארבל מתאים לכולם
שישי 08:00 שושי בש מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )
שישי 09:30 שושי בש מתאים לכולם (כניסה מרחוב אהרונוב. )