loader

מתנ"ס מנהל קהילתי רמות 02 - רמות ב'

רחוב רקנאטי 6, ירושלים , ירושלים

ביום בשעה בהדרכת למי זה מתאים מידע נוסף
רביעי 20:00 אהובה אלחנתי לנשים בלבד
מי תהיה המדריכה שלך?