loader

תקנון שומרי משקל בע"מ

ברוכים הבאים לאתר שומרי משקל, אתר זה www.shomreymishkal.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת "שומרי משקל" (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלותה הבלעדית של שומרי משקל בע"מ (להלן: "החברה" או "שומרי משקל"), ומטרתו בין היתר הינה לספק מידע אודות החברה והשירותים הניתנים על ידה. כמו כן, במסגרת האתר, ובמקרים בהם יתאפשר ע"י החברה בפועל, ניתן יהיה לרכוש כרטיסיית השתתפות המעניקה זכות להשתתפות במפגשים של שומרי משקל המוצעים לקהל הרחב , לרבות באופן וירטואלי (להלן: "כרטיסיית השתתפות או "השירותים"). הרכישה באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד ובכפוף לתקנון זה המהווה הסכם לכל דבר ועניין בין הלקוח לבין שומרי משקל

 כללי

כל הנכנס לאתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר לרבות רכישת שירותים כלשהם באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא קרא את התקנון, מודע לכל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לשימוש באתר ולהזמנת שירותים באמצעות האתר.

ככל ואחד מתנאי תקנון זה אינו מקובל על הלקוח, עליו להימנע לאלתר מעשיית כל שימוש באתר ואין ולא תהיה לו טענה כלשהי בקשר אליו ו/או בגין שימוש באתר. ניתן להשתמש באתר על פי תנאי תקנון זה בלבד.

בכפוף לכל דין, שומרי משקל רשאית, על פי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת את תקנון זה, את התוכן המוצג באתר ו/או את השירותים הדיגיטליים המוצעים באתר, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר ובמידע המופיע בו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו. שינויים אלה יהיו תקפים מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת.

הלקוח מצהיר כי הינו בגיר ובעל הרשאה חוקית וכשירות משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וזאת כתנאי לשימוש באתר. הלקוח מתחייב כלפי שומרי משקל שלא לעשות שימוש בלתי חוקי באתר ו/או שימוש האסור על פי תקנון זה ו/או כל דין

שומרי משקל זכאית לחסום או להפסיק, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא הנמקה, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד שומרי משקל בעניין זה.

האפליקציה שלנו פעילה ללקוחות משלמים בלבד. בתום 30 יום מהפסקת התשלום ו/או תם תוקף המנוי, שומרי משקל רשאים להפסיק את ההרשאה/אופציית הכניסה של הלקוח לאפליקציה, ולאזור האישי באתר.

הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ועדכונים מחברת שומרי משקל באמצעות אסמס וואטסאפ או מייל.

לא יינתן שירות לנשים בהריון במידה והלקוחה בהריון יש ליידע את שומרי משקל במייל .

ידוע ללקוח כי שומרי משקל ממליצה לבצע בדיקה כללית אצל רופא בטרם הצטרפות לתכנית הקנית הרגלי אכילה נכונים להרזייה של שומרי משקל אם בקבוצות הפרונטאליות ואם בשירותים הדיגיטלים.

כדי לפרסם קישור לאתר או להציגו באתרים אחרים, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

האמור בתקנון זה ובהתאמה האמור באתר מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר/נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד

 

הגבלת אחריות

המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית באופן אישי. על אחריות הלקוח לעבור בדיקה אישית להתאמת התוכנית ככל שידוע לו על בעיות רפואיות המחייבות אישור רופא לכניסה לתהליך של ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי כלשהו, לרבות נשים בהריון. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריות הבלעדית של הלקוח, והוא נושא במלוא הסיכון בכל הקשור אליהם. שומרי משקל אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים.

ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים המפורטים כדלקמן:

עיכוב בעקבות עומס בקווי תקשורת.

שיבוש ו/או שגיאה ו/או כל חוסר דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, רשת האינטרנט, תוכנה, חומרה, מערכת המחשב של הלקוח ו/או של החברה ו/או של חברת האשראי, או מכל סיבה אחרת.

חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.  

החברה אינה נושאת באחריות לכל פעילות שאינה חוקית שתבוצע, וככל שתבוצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר

יובהר, כי הקישורים אשר יכול ויופיעו באתר בכל עת, מהווים שירות ללקוחות באתר. לשומרי משקל ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט הללו, שאינם בבעלותם. שומרי משקל אינה מבצעת ניטור של הנעשה באתרים המקושרים וכן לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה

חלק מהתמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, וכל הסתמכות של הלקוח על פי התמונות היא על אחריותו בלבד.

שום דבר מהאמור בהגבלת אחריות זו, אינו שולל חבות שאסור להגבילה על פי הדין החל.

 

ביצוע רכישות באמצעות האתר  

כל לקוח בגיר (מעל גיל 18) רשאי להירשם דרך האתר לשירותי  שומרי משקל, המוצעים לקהל הרחב. בעת הרכישה יידרש הלקוח להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח"). שומרי משקל אינה אחראית לכל מקרה בו פרטי הלקוח לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לרכוש שירותים באתר. יודגש כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין עומדת בניגוד לחוק וכי החברה

תהא זכאית לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותה על פי כל דין כנגד לקוח כאמור

 

לשם מימוש בפועל של הרכישה שביצע הלקוח באתר, להשתתפות במפגשי שומרי משקל יהיה עליו להציג את אישור הרכישה והקבלה שיקבל לאחר השלמת הרכישה באתר שומרי משקל, בעת הגעתו לקבוצת שומרי משקל בה בחר להצטרף. בנוסף, יהיה עליו למלא את פרטיו האישיים והמידע הנדרש בטופס ההצטרפות, ולחתום על הטופס.

מעת לעת עורכת שומרי משקל מבצעים, מעניקה הטבות שונות, וכיוצ"ב (להלן: "המבצעים") ייתכן ומבצעים אלו יפורסמו באתר או בכל מדיה אחרת. שומרי משקל זכאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו ו/או חלקם ו/או את תקופת תוקפו ו/או כל דבר הקשור בו. הלקוח ו/או המשתתף במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מס ערך מוסף. החברה רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי מראש והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

כל לקוח רשאי לרכוש כרטיסיית השתתפות אחת בלבד לשימוש עצמי, בכל זמן נתון, באותה עסקה

כתנאי, למימוש ההשתתפות בשירותי  שומרי משקל, הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יהיה רשאי להצטרף לשירותי שומרי משקל בהתקיים אחד מהמקרים הבאים: (א)  משקל הלקוח הינו מתחת למשקל המינימום להצטרפות - כלומר, משקל הלקוח בהגעה למפגש הראשון, חורג ב-5 ק"ג או פחות מהרף העליון או התחתון של ה-BMI  המומלץ בטבלאות הרשמיות בהתאם לנתוני הלקוח; (ב) הלקוח מדווח שסבל בעבר מהפרעות אכילה (אנורקסיה / בולימיה וכד'); (ג) הלקוח מצהיר במפגש הראשון שיש לו בעיה  בריאותית/נפשית; או (ד) הלקוחה מבקשת להצטרף כשהיא כבר בהיריון.

 

עסקאות אשראי

הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י שומרי משקל במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

ניתן לבצע עסקאות בתשלומים שווים בלבד ובהתאמה למשך תקופת ההשתתפות הבסיסית הנרכשת לדוגמא: לחודש- בתשלום אחד, לחודשיים- בשני תשלומים, לשלושה חודשים- בשלושה תשלומים ולארבעה חודשים- בארבעה תשלומים שווים. (במבצעים המעניקים ללקוח הטבה אשר מאריכה את הזכאות להשתתף במפגשי שומרי משקל, הרי שפריסת התשלומים מתייחסת רק לתקופה הבסיסית שנרכשה על ידי הלקוח. לדוגמא- חודש מתנה לרוכשי כרטיסיית השתתפות לשלושה חודשים, תתאפשר פריסה ל3 חודשים בלבד.  

בכרטיס אשראי "צעיר" לא ניתן לפרוס תשלומים, וכן קיימת מגבלת סכום של עד 400 ₪.

ב"כרטיס תייר" וב"כרטיס דיירקט" של חברת ישראכרט (קידומת הכרטיס- 713, 71 או 72) אין אפשרות לפריסת תשלומים ולכן ניתן לחייב תשלום אחד בלבד.

לא ניתן לבצע עסקאות בקרדיט.

 קניין רוחני 

שם המתחם של האתר וכל סימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו עדיין בישראל) של שומרי משקל ו/או חברת Weight Watchers International Inc. )להלן :"שומרי משקל העולמית"), וכן כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות בתוכן המילולי, בעיצוב האתר, בלוגו האתר, בצילומים, באיורים, בשם האתר, בשם המתחם שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל תוכן אחר הכלול בו (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות שומרי משקל ו/או שומרי משקל העולמית בלבד, אלא אם נרשם במפורש אחרת. מובהר כי חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לפרסם, או לשדר בכל דרך את המידע המופיע באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של שומרי משקל. הוראה זו חלה על כל מידע אשר בבעלות שומרי משקל אך גם על מידע המפורסם באתר שאינו בבעלותה הבלעדית.

 פרטיות

שומרי משקל משתמשת באמצעי אבטחה מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הכלול באתר לרבות ב"תעודת אבטחה" מסוג.  SSL לצורך ביצוע תשלום באתר, הלקוח מועבר ישירות לעמוד מאובטח של חברת הסליקה, בין היתר ע"פ תקני סליקה PCI-DSS LEVEL 1 כך שפרטי אמצעי התשלום של הלקוחות אינם נשמרים כלל באתר לאחר השלמת העסקה

שומרי משקל מחזיקה במאגרי מידע רשומים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ופועלת בהתאם לחוק האמור, ולכל דין רלבנטי אחר.

בעת ביצוע רכישות באתר ו/או הרשמה לשירותי שומרי משקל דרך האתר, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו, יישמר במאגרי המידע של שומרי משקל לצורך ניהול יעיל של הקשר עמו, וכן כי יעשה במידע שימוש לצורך שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה, לצורך סטטיסטי, תפעולי או שיווקי, לרבות עיבוד המידע והפעלת דיוור ישיר על מנת לממש מטרות אלו

שומרי משקל אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו על פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות תקנון זה וכל דין. מידע הנאסף על-ידי שומרי משקל מהלקוחות או מעובדי החברה באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, דרכי ההתקשרות, כתובת או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירותים באתר, נאסף רק אם הלקוח באתר או עובד החברה בוחר לספק מידע זה מרצונו החופשי. שומרי משקל שומרת על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ו/או כל דין רלוונטי אחר.

ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו בלבד

שומרי משקל תהא רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך הצעת שירותים, מבצעים ושיווק השירותים, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקס, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת בכפוף לכל דין.

בכפוף להוראות כל דין שומרי משקל תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

במידה והלקוח מעוניין להיגרע מרשימת הדיוור כאמור לעיל, יהא עליו להודיע על כך לשומרי משקל בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

חברי הכבוד בקבוצות הוירטואליות של שומרי משקל *

סוגי לקוחות-

1.      לקוחה חדשה שהתחילה את דרכה בשירות הקבוצה הווירטואלית ומבקשת לקבל חברות כבוד, תוכל לקבל חברות כבוד רק במידה ותגיע במפגש הראשון והשישי של שביל הזהב שלה לשקילה בקבוצה פרונטאלית ע"י מדריכה בקבוצה ובתנאי שירדה לאורך תקופת החברות שלה מעל ל 5 ק"ג.

 

המדריכה המקורית של הלקוחה בקבוצה הוירטואלית, תתאם עם מדריכת הקבוצה הפרונטאלית את הגעת הלקוחה אליה לשקילה ותדווח בחזרה למדריכה המקורית את נתוני השקילה, המדריכה המקורית תדווח בסיום שביל זהב למשרד לאחראי על לקוחות כבוד במשרד.

 

2.      לקוחה שהיא לקוחה חברת כבוד חוזרת ומבקשת להצטרף לקבוצה הוירטואלית, צריכה לשלוח צילום של פנקס הכבוד הכולל את הפרטים האישיים והשקילה האחרונה שלה בקבוצה הפרונטאלית לפניות הציבור במייל לכתובת:

. customers@shomreymishkal.co.il

לאחר קבלת הנתונים ונמצא שאינה עומדת בתנאי הכבוד, (עלתה במשקל מעבר לטווח או שלא הגיע למפגש החודשי), הלקוחה תוכל להצטרף לפעילות בקבוצה וירטואלית בתשלום של מינימום חודש במחיר מיוחד לחברי כבוד (199* במקום 249 ללא התחייבות למספר חודשים).

*כל עוד זהו מחיר המחירון

לקוחה שנעדרה ממפגשים זמן העולה על 5 שבועות ורוצה לחזור לפעילות תחויב בעלות מפגש של 80 שקלים, התשלום נגבה מהמשרד.

 

3.      חברת כבוד בתוקף שעברה מקבוצה פרונטאלית לקבוצה וירטואלית- - הלקוחה צריכה לשלוח צילום של פנקס הכבוד הכולל את הפרטים האישיים והשקילה האחרונה שלה בקבוצה הפרונטאלית לפניות הציבור במייל לכתובת:

. customers@shomreymishkal.co.il

לאחר קבלת הנתונים ונמצא תקין, תוכל להצטרף לפעילות בקבוצה וירטואלית.

לקוחה, חברת כבוד,  מחוייבת לעלות לזום ולהישקל לפחות פעם בחודש ולדווח למדריכה כולל צילום השקילה.

*כל עוד קבוצות שומרי משקל סגורות עקב הוראות משרד הבריאות לא תינתן חברות כבוד חדשה ללקוחות.

 

החזרים וביטולים

ידוע ללקוח שאין החזרים כספיים בגין ביטול ו/או אי ניצול של מנוי שומרי משקל.

הלקוח רשאי לפנות לשם ביטול עסקה שנעשתה דרך האתר, טלפונית או בקבוצות  בהתאם לתנאים והמועדים כמוגדר בחוקים ותקנות להגנת הצרכן.

בהתאם לאמור לעיל, ובכפוף לכל דין, שומרי משקל שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול, עד לרף המוגדר בחוק מעת לעת בעסקאות מסוג זה.

לאחר התחלת השתתפות בפועל בשירותי שומרי משקל, ביטול העסקה או כל בקשה לשינויים בה היא באמצעות פנייה מנומקת לפניות הציבור או בדואר אלקטרוני לכתובת : customers@shomreymishkal.co.il  

או באמצעות שליחת פקס למספר: 09-8902001

במידה ותאושר , בקשת ביטול לאחר תחילת פעילות בשירותי שומרי משקל תחוייב בעלות מינימום של חודש מלא לפי המחיר שחל באותה עת .

באחריות הלקוח לוודא שהוא עומד בקריטריונים לפי תנאי תקנון זה בבואו לממש את הרכישה במפגשי שומרי משקל. עליו לשמור את האסמכתאות לרכישה שקיבל מהאתר, ככל וקיבל, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם במסרונים, זאת כדי להציגם במפגש שומרי משקל לפי דרישת נציג החברה, כאמור לעיל.

 

פורומים

החברה רשאית לאפשר ללקוח להשתתף בבלוגים ו/או בפורומים בשלל נושאים אותם היא רשאית להעלות לאתר, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, רשאית החברה להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי לקוחות אחרים (להלן-"ההודעות").

ידוע ללקוח, כי שומרי משקל רשאית לערוך, למחוק ו/או לשנות בכל צורה הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה ללקוח.

הלקוח מצהיר ומתחייב, כי במידה ויפרסם הודעות, הן לא יפרו הוראות כל דין וכן לא יכללו כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד או התומך בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או תוכן המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ו/או כל דין אחר.

 

אזורים עם כניסה מוגבלת לשימוש הקהל הרחב באתר

שומרי משקל רשאית להקצות חלקים מסוימים באתר לכניסת חברים פעילים במפגשי שומרי משקל ו/או לכניסת עובדי החברה, לרבות בתשלום נפרד או ללא תשלום נוסף, לפי מדיניות החברה בתקנון האתר ובתקנון המוצג למשתתפים במפגשי שומרי משקל, ככל ויכיל התייחסות רלבנטית. החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, לפחות 14 ימים לפני תחילת הגבייה.

 שיפוי

הלקוח מתחייב לשפות את שומרי משקל ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרם לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו שגרם הלקוח ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של הלקוח הנובע מהשימוש באתר, לרבות הוצאות משפטיות שיושתו על החברה.

 

הודעות

כל הודעה שתשלח ע"י שומרי משקל ללקוח, לכתובתו כפי שהוזנה על ידו, תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 3 (שלושה) ימים מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני - ביום שליחתה

 סמכות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר ותקנון זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד